Bác Hồ với sự nghiệp giải phóng phụ nữ

"Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ".
 
Hồ Chí Minh